Vi är ägarnas leverantör av IT-drift och en samverkanspart
i kommunernas verksamhetsutveckling