IT-kommuner i Skåne AB, Unikom, är ett IT-bolag som ägs av de skånska kommunerna Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby, Sjöbo och Bromölla.
Vi är resultatet av ett flerårigt samarbete som startade 2011 mellan de två IT-avdelningarna i Hörby och Höör. Vi har gått från att vara ett renodlat driftsbolag till att idag ansvara för sex kommuners IT-drift med uppdraget att också vara en medpart i kommunernas verksamhetsutveckling.

Unikom står för ett upplägg som är smått unikt i landet där kommuner, som är både mindre till ytan och utifrån befolkning, ser vinster och möjligheter i att samarbeta. Uppdrag är en spännande satsning där vi ser modernt på kommunal IT-verksamhet.
Inom bolaget är vi idag närmare ett 50-tal anställda med spetskompetens inom olika områden. Vi består av avdelningarna Servicedesk, System och Utveckling, Infrastruktur och Stab. Vår organisation leds av VD, Cecilia Alvesson

” Vi ser till att ägarkommunerna får ut en högre kvalitet per skattekrona.”

 – Unikoms mission

Vårt uppdrag

Bolaget har i uppdrag att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och helägda bolag. Syftet med bolaget är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av olika IT-lösningar.
Vi ska vara en part i kommunernas verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska vara till nytta för alla ägare. Bolaget är inte vinstdrivande och tillämpar självkostnadspris.